Camelia Shiseido

Regulamin i polityka plików cookies

INFORMACJA PRAWNA

Wydawcą Strony internetowej: SHISEIDO.PL („Strona”), jest Shiseido Deutschland GmbH Sp. z o. o. Oddzial w Polsce ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316770 NIP: 1070012322 („SHISEIDO POLSKA”)

Hosting Strony zapewnia firma:

OVH, 140 Quai du Sartel, 59100 ROUBAIX, Francja, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek Roubaix-Tourcoing pod numerem SIRET 424 761 419 00011, Kod APE 721Z – TVA: FR 22-424-761-419-00011

Warunki dostępu do Strony i korzystania z jej treści podane zostały poniżej.

Użytkowanie Strony i informacji tam zawartych jest jednoznaczne z akceptacją przez użytkownika („Użytkownik”), w pełni i bez żadnych zastrzeżeń, następujących warunków:

  • Stronai jej cała treść (fotografie, teksty, obrazki, rysunki, itp.) zostały albo stworzone przez SHISEIDO POLSKA i wszystkie prawa autorskie należą wówczas do SHISEIDO POLSKA, albo zostały powielone na Stronie przez SHISEIDO POLSKA za stosownym zezwoleniem.
  • Wszelkie kopiowanie, zarówno w całości jak i w części, jest zabronione, chyba że SHISEIDO POLSKA udzieliło wcześniejszego pisemnego zezwolenia.
  • W granicach dopuszczalnych przez prawo SHISEIDO POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie bądź pośrednie szkody, utratę lub uszkodzenie danych lub oprogramowania czy straty finansowe powstałe wskutek dostępu lub korzystania ze Strony.
  • SHISEIDO POLSKA nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do treści prezentowanych na Stronie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne przerwy w funkcjonowaniu, bez względu na ich przyczyny, zainfekowanie wirusami czy nielegalne ingerencje osób trzecich w systemy informatyczne.
  • Informacje dotyczące produktów, ich właściwości, standardów produkcyjnych i przepisów są poprawne i aktualne w dniu ich zamieszczenia na Stronie.
  • SHISEIDO POLSKA dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były aktualne i dokładne oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek zamieszczonych treści w każdej chwili i bez uprzedzenia.
  • SHISEIDO POLSKA nie gwarantuje, że informacje udostępnione na Stronie są dokładne, precyzyjne i wyczerpujące.

 

Niedozwolone jest umieszczanie linków hipertekstu na Stronie, chyba że za wcześniejszą pisemną zgodą udzieloną przez SHISEIDO POLSKA.

W przypadku umieszczenia linków hipertekstu na Stronie przez osoby trzecie, bez względu na to, czy są to partnerzy SHISEIDO POLSKA czy też nie, SHISEIDO POLSKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści umieszczone na stronach internetowych osób trzecich czy ewentualne szkody przez te strony spowodowane.

Ogólne warunki korzystania ze Strony regulowane są przepisami prawa polskiego, zaś wszelkie spory wynikające z interpretacji czy stosowania prawa rozstrzygane będą przez właściwy sąd polski.

 

SHISEIDO POLSKA może gromadzić dane osobowe Użytkownika i dane te mogą być automatycznie przetwarzane.

Pod warunkiem uzyskania wcześniejszej i jednoznacznej zgody Użytkownika, SHISEIDO POLSKA może przesyłać Użytkownikowi biuletyny informacyjne i oferty handlowe drogą elektroniczną lub pocztą.

SHISEIDO POLSKA zobowiązuje się, że nie przekaże, nie użyczy ani nie odsprzeda danych osobowych Użytkownika żadnym osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Użytkownika.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dzi. U. z 2015  r.  poz. 2135 z późn. zm.)  Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia– jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zgłoszenia ww. konieczności można dokonać na stronie http://www.shiseido.pl/napisz-do-nas/ lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem Shiseido Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddzial w Polsce ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa tel. +48 22 208 26 60.Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podając swój adres mailowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że SHISEIDO POLSKA może przesyłać informacje na ten adres.

SHISEIDO POLSKA umieszcza pliki cookies na dysku twardym komputera Użytkownika Strony w celu identyfikacji osób odwiedzających tę Stronę. Pliki cookies gromadzą informacje o poprzednich wizytach Użytkownika na Stronie (takie jak przeglądane strony, dni i godziny ich odwiedzania, itp.). Należy pamiętać, że można nie wyrazić zgody na umieszczenie plików cookies w komputerze oraz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby pliki te były odrzucane, jednak całkowite zablokowanie plików cookies może zmienić sposób wyświetlania lub utrudnić przeglądanie Strony.

SHISEIDO POLSKA dołoży wszelkich starań, aby zachować poufność wszystkich danych osobowych Użytkownika podanych na Stronie, niemniej jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu. Użytkownicy muszą pamiętać o możliwości naruszenia poufności informacji przekazywanych przez Użytkowników w Internecie, za co SHISEIDO POLSKA w żadnej mierze nie ponosi odpowiedzialności.